Cu privire la  acordarea  unei părţi din concediu amânate

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.63

      din 28 iunie 2019

 

Cu privire la  acordarea  unei părţi din concediu amânate

 În temeiul   art.118 alin.(3)  al  Codului Muncii R.Moldova,  art.43 aln.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractul colectiv  de muncă  nr.62 din 07.07.2014, cererii  depuse    de  către  dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local,  de a i se acorda partea din   concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2017-2018, amânată în a.2019 conform Dispoziţiei nr.124 din 28.12.2018 „Cu privire la  amânarea  unei părţi din concediul  ordinar”, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se  acordă  partea  din concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2017-2018 dnei Elena Diacioc, secretarul consiliului local, de la 01 iulie 2019  pînă  la  14 iulie 2019, inclusiv (14 zile).

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI