Cu privire la ajustarea tarifelor pentru serviciile comunale

Proiecte de decizii

Proiect de decizie 4/1

Cu privire la   modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008

privind  aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la

Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” 

Având  în vedere necesitatea ajustării preţului la tarifele serviciilor publice prestate de către Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” (ÎM „GC Chetrosu”), în conformitate cu:

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;

art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;

art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, aprobate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2019;

art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

se propune următorul proiect de decizie:

1.Se  modifică decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 privind  aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” care va avea următorul conţinut:

          I VARIANTĂ:

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice -25 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice-12 lei/m3

-serviciul public de evacuare a deşeurilor solide-

pentru persoane fizice- 22 lei /lună pentru fiecare gospodărie.

 

II VARIANTĂ:

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice -25 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice-12 lei/m3

-serviciul public de evacuare a deşeurilor solide-

11 lei /lună pentru persoană.

 

III VARIANTĂ:

(Serviciul public de evacuare a deşeurilor solide se include în tariful pentru alimentare cu apă potabilă şi tariful pentru canalizare)

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice -27 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-12 lei/m3

pentru  persoane juridice-14 lei/m3

 

2.Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă tariful pentru instituţiile publice este egal cu tariful  pentru persoanele fizice.

3.Controlul asupra respectării deciziei  se pune în sarcina  dlui Evgheni Morari, manager interimar.

 

Anexă

la proiect de decizie nr.4/1 a.2019

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind modificarea tarifelor pentru prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare şi evacuarea deşeurilor menajere

I.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:

Având în vedere că pe parcursul a 9 ani, Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” a acumulat pierderi neacoperite în sumă de 2 894 mii lei, se propune majorarea tarifului la apă, canalizare şi evacuarea deşeurilor menajere.

Pierderile au fost constatate în cadrul Raportului Inspecţiei Fianciare din 01.04.2019 privind inspectarea financiară a activităţii economico-financiară la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” pe perioada de activitate 01.01.2016-01.01.2019. Recomandarea în urma controlului a fost ajustarea tarifelor conform cheltuielilor suportate de Întreprindere.

Ca temei în calculul tarifului ajustat pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă au fost cheltuielile suportate pe parcursul anului  2018 pentru prestarea serviciului respectiv. Şi anume:

1.salariul calculat personalului angajat la Întreprindere: 87,6 mii lei;

2.taxe aferente salariului: 24,1mii lei;

3.uzura mijloacelor fixe (reţele de apeduct, fântâni arteziene cu pompe, rezervoare, turnuri, panouri electrice): 315,7 mii lei;

4.plata energiei electrice pentru pomparea apei: 456,8 mii lei;

5.cheltuieli combustibil: 20,6 mii lei;

6.cheltuieli pentru deservirea şi reparea sondelor: 37,3 mii lei;

7.cheltuieli administrative: 80,2 mii lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2018 la serviciul alimentare cu apă potabilă constituie 1022,3 mii lei. Din cheltuielile respective, 10% tebuie să constituie rentabilitatea Întreprinderii.

Astfel, cheltuielile pentru prestarea serviciului însumate cu rentabilitatea şi raportate la volumul de apă potabilă pompată pe parcursul anului 2018 constituie tariful calculat, în sumă de 7,53 lei/m3.

Ca temei în calculul tarifului ajustat pentru serviciul public de canalizare au fost cheltuielile suportate pe parcursul anului  2018 pentru prestarea serviciului respectiv. Şi anume:

1.salariul calculat personalului angajat la Întreprindere: 29 mii lei;

2.taxe aferente salariului: 8 mii lei;

3.uzura mijloacelor fixe (staţia de epurare şi reţelele de canalizare): 90,9 mii lei;

4.plata energiei electrice pentru întreţinerea staţiei de epurare: 49,7 mii lei;

5.cheltuieli combustibil: 0 lei;

6.cheltuieli pentru deservirea şi reparea staţiei de epurare şi a reţelelor de canalizare: 10,1 mii lei;

7.cheltuieli administrative: 26,29 mii lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2018 la serviciul de canalizare constituie 213,99 mii lei. Din cheltuielile respective, 10% tebuie să constituie rentabilitatea Întreprinderii.

Astfel, cheltuielile pentru prestarea serviciului de canalizare însumate cu rentabilitatea şi raportate la volumul de apă uzată deversată pe parcursul anului 2018 constituie tariful calculat, în sumă de 28,71 lei/m3.

Ca temei în calculul tarifului ajustat pentru serviciul public de evacuare a deşeurilor solide au fost cheltuielile suportate pe parcursul anului  2018 pentru prestarea serviciului respectiv. Şi anume:

1.salariul calculat personalului angajat la Întreprindere: 45,3 mii lei;

2.taxe aferente salariului: 12,4 mii lei;

3.uzura mijloacelor fixe (staţia de epurare şi reţelele de canalizare): 0 lei;

4.plata energiei electrice pentru întreţinerea staţiei de epurare: 0 lei;

5.cheltuieli combustibil: 36,8 mii lei;

6.cheltuieli pentru deservirea şi reparea tractorului: 8,5 mii lei;

7.cheltuieli administrative: 40,02 mii lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru anul 2018 la serviciul de canalizare constituie 143,02 mii lei. Din cheltuielile respective, 10% tebuie să constituie rentabilitatea Întreprinderii.

Astfel, cheltuielile pentru prestarea serviciului de canalizare însumate cu rentabilitatea şi raportate la volumul de gunoi evacuat pe parcursul anului 2018 constituie tariful calculat, în sumă de 21,26 lei/m3.

 

                  În urma aprobării proiectului de decizie propus şi implementării noilor tarife la serviciile comunale, ÎM „GC Chetrosu” va putea acoperi cheltuielile şi înregistra profit. Ceea ce presupune că vor fi surse financiare disponibile pentru înlocuirea operativă a reţelelor uzate cu altele noi, procurarea contoarelor privind măsurarea volumului de apă captată la fântânile arteziene (care sunt indispensabile şi nu funcţionează în prezent), instalarea dispozitivelor automate pentru verificarea nivelului apei în turnuri, asigurarea angajaţilor cu echipament necesar pentru efectuarea lucrărilor. De asemenea se prevede procurarea autocisternei pentru evacuarea apelor uzate din canalizările particulare a locuitorilor comunei, amenajarea sondelor arteziene şi a terenurilor aferente conform legislaţiei în vigare.

 

II.Prevederile legale care în care se încadrează proiectul de decizie:

1.Metodologie de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărâre nr.741 din 18.12.2014;

2.Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;

3.Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

4.Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

5.Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

6.Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Contabil şef ÎM „GC Chetrosu”                                                               Tamara Camerzan

 

 

Se anexează:

1.Calcularea tarifelor conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărâre nr.741 din 18.12.2014

Calcul tarif

2.Tarifele la servicii publice în alte localităţi

Tarife in alte localitati

 

      Recomandarile asupra proiectului de decizie pot fi depuse la sediul Primăriei, în biroul secretarului consiliului local E.Diacioc sau expediate la adresa de e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com pana la data de 10 iulie 2019, ora 17.00.

Informaţii suplimentare la tel.: 0 265 32 137