Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.61

  din 10 iunie  2019

Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.3  la 20 iunie 2019 cu  începutul la ora 15.00 cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale;
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural;
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”;
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”;
 5. Cu privire la amplasarea unui Monument de Comemorare şi amenajarea scuarului;
 6. Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare;
 7. Cu privire la transmiterea în administrare economică la Întreprinderea  Municipală  „Gospodăria Comunală Chetrosu” a sondei arteziene din s.Todireşti;
 8. Cu privire la rezultatele inspectării financiare la Întreprinderea Municipală “Gospodăria Comunală Chetrosu” de către Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor al RM;
 9. Cu privire la aprobarea statelor de personal şi a schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”;
 10. Cu privire la rectificarea bugetului;
 11. Cu privire la situația sanitar-epidimiologică în comuna Chetrosu;
 12. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren;
 13. Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor.

Raportori: L.Zalevschi-primar; L.Brailean- contabil şef; E.Diacioc-secretar;T.Camerzan-contabil şef ÎM”GC Chetrosu”; L.Grosu-şef IMSP CS Ţînţăreni;

2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 20 iunie 2019 ora 15.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                                 Leonid Zalevschi