Proiect de decizie 3

Proiecte de decizii

 Se propun spre consultare publica proiectele de decizii pentru sedinta nr.3 /2019 a consiliului comunal Chetrosu.

Recomandarile asupra proiectelor de decizie pot fi depuse la sediul Primăriei, în biroul secretarului consiliului local E.Diacioc sau expediate la adresa de e-mail: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com 

pana la data de 7 iunie 2019, ora 12.00. 

Informaţii suplimentare la tel.: 0 265 32 137

 

Proiect de decizie 3/1

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale

 În temeiul Legii nr.160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale  (se anexează).

2.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi, care va asigura realizarea procedurii de organizare  şi desfăşurare a concursului la funcția de bibliotecar principal conform prevederilor prezentului regulament.

 

Regulamentul

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale

DISPOZIŢII GENERALE

1.Prezentul Regulament stabilește:

1) procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal al Bibiotecilor  Publice Teritoriale  din comuna Chetrosu, rl Anenii Noi (in continuare – concurs);

2) condițiile de participare la concurs;

3)atribuţiile Comisiei de concurs în procesul de organizare și desfașurare a concursului;

4)modul de punctare și evaluare a probelor concursului si de aprobare a rezultatelor acestuia.

2.Concursul se organizează și se desfășoara în scopul selectării, din rândul candidaților pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal al BPT a celui mai potrivit candidat.

3.Concursul este organizat de către autoritatea cu competenţe legale de numire în funcţie (fondator) şi este desfăşurat de comisia de concurs, constituită de către acesta, în conformitate cu prezentul Regulament și prevederile legislației în vigoare.

4.Dreptul de participare la concurs  îl au candidații care îndeplinesc condițiile stabilite de catre fondator, în conformitate cu pct. 11 din prezentul Regulament.

5.Organizarea și desfășurarea concursului este condiționată de următoarele principii:

1)transparenţă – informarea societății cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal al BPT și condițiile stabilite pentru ocuparea acestei funcții, precum și informarea persoanelor interesate referitor la modul de organizare și desfășurare a concursului;

2)egalitate – asigurarea accesului la concurs a oricărei persoane care îndeplinește condițiile stabilite în pct. 11 din prezentul Regulament;

3)imparțialitate – aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectare a candidaților la funcția vacantă de bibliotecar principal al BPT.

                              II.ORGANIZAREA CONCURSULUI

6.Comisia de concurs  asigură publicarea unui anunț  privind organizarea concursului pe pagina web a primăriei şi pe panoul informativ de la sediul APL.

7.Anunțul conține în mod obligatoriu:

1) denumirea și adresa juridică a instituției  organizatoare a concursului;

2) denumirea funcției vacante pentru care se organizeaza concursul;

3)sursa de obținere a informațiilor detaliate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului;

4)numărul de telefon, adresa electronică şi poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor.

8.Informația cu privire la organizarea si desfășurarea concursului conține în mod obligatoriu:

1)denumirea și sediul instituției         organizatoare  a concursului;

2)denumirea funcției vacante pentru care se             organizează     concursul;

3)atribuțiile de baza ale bibliotecarului principal;

4)condițiile de participare la concurs;

5)lista documentelor solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, 6)data-limita și ora până la care se pot depune acestea, modalitatea, locul unde se depun dosarele de concurs;

7)numarul de telefon, adresa electronică și poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor.

9.Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare sau medii de specialitate;

 1. Candidații, în termenul indicat în anunț, depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)copia carnetului de muncă;

5)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6)curriculum vitae;

7) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

11.Copiile documentelor prezentate pot fi legalizate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea conformității cu acestea.

12.În situația în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele originale se prezintă pentru verificarea conformității la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

13.În cazul documentelor prevăzute la pct. 10 subpct. 5)  din prezentul Regulament, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale , are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalele documentelor la data desfășurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

14.Bibliografia concursului include lista actelor normative și a altor surse de

informare, relevante functiei vacante, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba scrisă și interviu.

15.Termenul de depunere a dosarului de concurs nu poate fi mai mic de 30 de zile  de la data publicării anunţului.

               III.DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Concursul pentru funcţia de bibliotecar principal al BPT constă din 3 etape succesive:
  1) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
  2) evaluarea curriculum vitae;
  3) interviul.
  17. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, preşedintele comisiei stabileşte data, ora şi locul desfăşurării concursului. Concomitent, secretarul plasează informaţia cu privire la data, ora şi locul desfăşurării concursului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina sa web. Candidaţii sînt anunţaţi despre data, ora, locul desfăşurării concursului şi prin e-mail/telefon.
  18. Comisia de concurs  examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la concurs.

La necesitate, candidaţii sînt invitaţi pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului de concurs.
19. Decizia cu privire la neadmiterea la concurs se ia în situaţia în care candidatul nu întruneşte condiţiile specificate la pct.9  sau în cazul care candidatul nu a prezentat toate actele specificate la pct.10.

 1. După stabilirea candidaţilor admişi la concurs, comisia evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fişa de evaluare al cărei model este specificat în anexa nr.1. Secretarul consemnează în fişa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare.
  Punctajul final se obţine prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fişa de evaluare a curriculum vitae şi în procesul-verbal.
  21. După  finalizarea evaluării curriculum vitae, candidaţii admişi sînt invitaţi unul cîte unul la interviu. Durata interviului este de maxim 30 minute.
  22. Aprecierea prestaţiei candidatului la interviu se realizează prin evaluarea
  nivelului de manifestare la interviu a criteriilor specificate la pct.23.

23.În urma interviului, se evaluează nivelul de manifestare a următoarelor criterii:
1) abilităţile de comunicare;
2) capacitatea de a conduce;

3) motivaţia candidatului.
24. Nivelul de manifestare a fiecărui criteriu se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse între 1 şi 10 fără zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru manifestarea fiecărui criteriu reprezintă punctajul pentru manifestarea criteriilor la interviu. Fiecare membru al comisiei stabileşte în mod individual punctajul la interviu completând fişa de evaluare individuală a interviului al cărei model este specificat în anexa nr.2.
25. Punctajul final la concurs se va calcula ca sumă a punctajului acumulat pentru curriculum vitae şi a mediei aritmetice a punctajului la interviu oferit de fiecare membru al comisiei. Pentru aceasta, pe baza fişelor individuale de evaluare a interviului colectate de la fiecare membru al comisiei şi a fişei de evaluare a curriculum vitae, secretarul va completa fişa de evaluare integrată a candidatului al cărei model este specificat în anexa nr.3
26. Pe baza fişei de evaluare integrate, secretarul întocmeşte fişa sintetică a punctajului final la concurs a candidaţilor al cărei model este specificat în anexa nr.4. Candidaţii sînt incluşi în ordine descrescătoare, în funcţie de punctajul obţinut.
27. Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final la concurs se consideră învingător al concursului.
28. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul de membri ai comisiei. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul membrilor prezenţi.
29. Şedinţele comisiei de concurs sînt conduse de preşedintele comisiei. Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele comisiei.
30. Şedinţa/şedinţele comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei. Procesul-verbal se prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (consiliului comunal Chetrosu) în termen de 15 zile după finalizarea concursului, împreună cu dosarul candidatului declarat învingător. Procesele-verbale, formularele şi dosarele participanţilor la concurs se transmit şi se păstrează la subdiviziunea resurse umane a organizatorului concursului.
31. Conform prevederilor prezentului Regulament, comisia de concurs are următoarele competenţe:
1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii la concurs;
2) decide admiterea/neadmiterea candidaţilor la concurs;
3) stabileşte lista candidaţilor admişi la concurs;
4) evaluează candidaţii;
5) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului şi le prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (angajatorului);
6) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
32. Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare candidat la concurs, pe panoul informativ şi/sau pagina web a organizatorului concursului.
33. Concursul se prelungeşte în cazul în care:
1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
2) a depus dosarul doar un singur candidat;
3) după examinarea dosarelor, nu poate fi admis nici un candidat;
34. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind concursul, cu plasarea anunţului repetat prin aceleaşi mijloace care au fost utilizate la plasarea anunţului iniţial.
35. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfăşura.
36. În cazul în care bibliotecarul principal nu a fost desemnat nici după prelungirea concursului, autoritatea cu competenţe legale de numire (consiliul local) numeşte, pe o perioadă de pînă la 6 luni, bibliotecar principal interimar cu asigurarea desfăşurării ulterioare în acest răstimp a unui nou concurs în condiţiile prezentului Regulament.

 1. Decizia de numire a bibliotecarului principal este emisă de către autoritatea cu competenţe legale de numire (consiliul comunal Chetrosu), după soluţionarea tuturor contestaţiilor, în baza procesului verbal al  comisiei de concurs.

38.În cazul refuzului candidatului învingător de a încheia contractul

pentru funcţia de bibliotecar principal, fondatorul propune această funcţie următorului candidat din fișa sintetică a mediilor de concurs ale candidaților , care a obținut punctajul cel mai mare la probele concursului. În

cazul în care unicul candidat participant la concurs refuză încheierea contractului pentru funcția de bibliotecar principal, concursul se reia în conformitate cu procedura stabilită de prezentul Regulament.

39.În cazul în care după finalizarea concursului şi publicarea rezultatelor acestuia devin cunoscute circumstanţe referitoare la faptul că candidatul cîştigător a depus un cazier fals sau a prezentat declaraţii pe propria răspundere care nu corespund realităţii, rezultatele acelui candidat sînt anulate în întregime, urmând ca funcţia vacantă să fie ocupată de următorul candidat care a acumulat punctajul maxim.

CONTESTAŢIILE

40.Contestaţiile referitoare la concurs se depun de candidaţi  în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de contestaţii.
41. Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri numiţi prin Decizia consiliului comunal. Membrii comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii.
42. Contestaţiile se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
43. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată competentă.

Secretar                                       E.Diacioc

 

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de bibliotecar principal

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Către Comisia de concurs pentru  organizarea şi desfăşurarea  concursului la ocuparea funcţiei de bibliotecar principal

             Prin prezenta, subsemnatul ____________________________________ solicit admiterea la concursul de ocupare a funcției de bibliotecar principal

La prezenta cerere, anexez următoarele documente:

 1. copia actului de identitate (pag._________);
 2. copia/copiile actului/actelor de studii (pag._________);
 3. copia carnetului de muncă (pag._________);
 4. curriculum vitae (pag._________);
 5. cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere (pag._________);

  Data: _________________________

 ___________________________________

(semnătura)

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de bibliotecar principal

 FIȘĂ DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE

 Numele, prenumele candidatului ________________________________________

Nr.

criteriului

Criterii de evaluare Punctaj oferit
1. 1.1 Studii
Medii de specialitate
licență
licență + masterat
1.2 Perfecționare
managerială
altele relevante
2. Experiență profesională
2.1 managerială
2.2 în profilul instituției
2.3 de elaborare și gestiune a proiectelor comunitare/corporative sau a altor proiecte
3. Alte competențe și experiențe relevante funcției
3.1
Total

  Semnătura secretarului Comisiei                           _____________________

 

Anexa nr.3

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de bibliotecar principal

 FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ LĂ INTERVIU

Numele, prenumele membrului comisiei __________________________________

Nr. Nume prenume candidat Evaluare nivel de manifestare criterii Punctaj mediu criterii
Abilităţile de comunicare Capacitatea de a conduce instituţia Motivaţia candidatului  
1.        

 

 
2.      

 

   
3.      

 

   
4.      

 

   

Semnătura membrului comisiei ____________________________

 

Anexa nr.4

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de bibliotecar principal

 FIȘA DE EVALUARE INTEGRATĂ

 Numele, prenumele candidatului ________________________________________

Probele evaluate Membrii Comisiei de concurs Nume și prenume membri Punctaj individual

 

Semnătura membrului comisiei
Interviu Președinte
Secretar
Membru 1
Membru 2
Membru 3
 Punctaj mediu interviu
Curriculum vitae
Punctaj curriculum vitae
Punctaj final concurs[1]

Semnătura secretarului Comisiei               ______________________

 

Anexa nr.5

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de bibliotecar principal

FIȘA SINTETICĂ

A MEDIILOR DE CONCURS ALE CANDIDAȚILOR

Numele și prenumele candidatului la concurs Punctaj final la concurs Locul Informații suplimentare în caz de egalitate de puncte

Semnătura Secretarului Comisiei               ________________________

 

Proiect de decizie 3/2

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural

Având în vedere necesitatea apărută, în temeiul  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural   (se anexează).

2.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi, care va asigura realizarea procedurii de organizare  şi desfăşurare a concursului la funcția de şef de birou conform prevederilor prezentului regulament.

 

 Regulamentul

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural

DISPOZIŢII GENERALE

1.Prezentul Regulament stabilește:

1) procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de şef de birou al Căminului cultural din comuna Chetrosu, rl Anenii Noi (in continuare – concurs);

2) condițiile de participare la concurs;

3)atribuţiile Comisiei de concurs în procesul de organizare și desfașurare a concursului;

4)modul de punctare și evaluare a probelor concursului si de aprobare a rezultatelor acestuia.

2.Concursul se organizează și se desfășoara în scopul selectării, din rândul candidaților pentru ocuparea funcției vacante de şef de birou al Căminului cultural a celui mai potrivit candidat.

3.Concursul este organizat de către autoritatea cu competenţe legale de numire în funcţie (fondator) şi este desfăşurat de comisia de concurs, constituită de către acesta, în conformitate cu prezentul Regulament și prevederile legislației în vigoare.

4.Dreptul de participare la concurs  îl au candidații care îndeplinesc condițiile stabilite de catre fondator, în conformitate cu pct. 11 din prezentul Regulament.

5.Organizarea și desfășurarea concursului este condiționată de următoarele principii:

1)transparenţă – informarea societății cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante și condițiile stabilite pentru ocuparea acestei funcții, precum și informarea persoanelor interesate referitor la modul de organizare și desfășurare a concursului;

2)egalitate – asigurarea accesului la concurs a oricărei persoane care îndeplinește condițiile stabilite în pct. 11 din prezentul Regulament;

3)imparțialitate – aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectare a candidaților la funcția vacantă.

                              II.ORGANIZAREA CONCURSULUI

6.Comisia de concurs  asigură publicarea unui anunț  privind organizarea concursului pe pagina web a primăriei şi pe panoul informativ de la sediul APL.

7.Anunțul conține în mod obligatoriu:

1) denumirea și adresa juridică a instituției  organizatoare a concursului;

2) denumirea funcției vacante pentru care se organizeaza concursul;

3)sursa de obținere a informațiilor detaliate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului;

4)numărul de telefon, adresa electronică şi poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor.

8.Informația cu privire la organizarea si desfășurarea concursului conține în mod obligatoriu:

1)denumirea și sediul instituției organizatoare          a concursului;

2)denumirea funcției vacante pentru care se organizează     concursul;

3)atribuțiile de baza ale funcţiei;

4)condițiile de participare la concurs;

5)lista documentelor solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs,

6)data-limita și ora până la care se pot depune acestea, modalitatea, locul unde se depun dosarele de concurs;

7)numarul de telefon, adresa electronică și poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor.

9.Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare sau medii de specialitate;

 1. Candidații, în termenul indicat în anunț, depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)copia carnetului de muncă;

5)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6)curriculum vitae;

7) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

8) plan de activitate pentru următorii 5 ani.

11.Copiile documentelor prezentate pot fi legalizate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea conformității cu acestea.

12.În situația în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele originale se prezintă pentru verificarea conformității la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

13.În cazul documentelor prevăzute la pct. 10 subpct. 5)  din prezentul Regulament, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale , are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalele documentelor la data desfășurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

14.Bibliografia concursului include lista actelor normative și a altor surse de

informare, relevante functiei vacante, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba scrisă și interviu.

15.Termenul de depunere a dosarului de concurs nu poate fi mai mic de 30 de zile  de la data publicării anunţului.

               III.DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Concursul constă din 3 etape succesive:
  1) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
  2) evaluarea curriculum vitae;
  3) interviul şi prezentarea planului de activitate pentru următorii 5 ani.
  17. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, preşedintele comisiei stabileşte data, ora şi locul desfăşurării concursului. Concomitent, secretarul plasează informaţia cu privire la data, ora şi locul desfăşurării concursului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina sa web. Candidaţii sînt anunţaţi despre data, ora, locul desfăşurării concursului şi prin e-mail/telefon.
  18. Comisia de concurs  examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la concurs.

La necesitate, candidaţii sînt invitaţi pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului de concurs.
19. Decizia cu privire la neadmiterea la concurs se ia în situaţia în care candidatul nu întruneşte condiţiile specificate la pct.9  sau în cazul care candidatul nu a prezentat toate actele specificate la pct.10.

 1. După stabilirea candidaţilor admişi la concurs, comisia evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fişa de evaluare al cărei model este specificat în anexa nr.1. Secretarul consemnează în fişa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare.
  Punctajul final se obţine prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fişa de evaluare a curriculum vitae şi în procesul-verbal.
  21. După  finalizarea evaluării curriculum vitae, candidaţii admişi sînt invitaţi unul cîte unul la interviu. Durata interviului este de maxim 30 minute.
  22. Aprecierea prestaţiei candidatului la interviu se realizează prin evaluarea
  nivelului de manifestare la interviu a criteriilor specificate la pct.23.

23.În urma interviului, se evaluează nivelul de manifestare a următoarelor criterii:
1) abilităţile de comunicare;
2) capacitatea de a conduce;

3) motivaţia candidatului.
24. Nivelul de manifestare a fiecărui criteriu se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse între 1 şi 10 fără zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru manifestarea fiecărui criteriu reprezintă punctajul pentru manifestarea criteriilor la interviu. Fiecare membru al comisiei stabileşte în mod individual punctajul la interviu completând fişa de evaluare individuală a interviului al cărei model este specificat în anexa nr.2.
25. Punctajul final la concurs se va calcula ca sumă a punctajului acumulat pentru curriculum vitae şi a mediei aritmetice a punctajului la interviu oferit de fiecare membru al comisiei. Pentru aceasta, pe baza fişelor individuale de evaluare a interviului colectate de la fiecare membru al comisiei şi a fişei de evaluare a curriculum vitae, secretarul va completa fişa de evaluare integrată a candidatului al cărei model este specificat în anexa nr.3
26. Pe baza fişei de evaluare integrate, secretarul întocmeşte fişa sintetică a punctajului final la concurs a candidaţilor al cărei model este specificat în anexa nr.4. Candidaţii sînt incluşi în ordine descrescătoare, în funcţie de punctajul obţinut.
27. Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final la concurs se consideră învingător al concursului.
28. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul de membri ai comisiei. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul membrilor prezenţi.
29. Şedinţele comisiei de concurs sînt conduse de preşedintele comisiei. Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele comisiei.
30. Şedinţa/şedinţele comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei. Procesul-verbal se prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (consiliului comunal Chetrosu) în termen de 15 zile după finalizarea concursului, împreună cu dosarul candidatului declarat învingător. Procesele-verbale, formularele şi dosarele participanţilor la concurs se transmit şi se păstrează la subdiviziunea resurse umane a organizatorului concursului.
31. Conform prevederilor prezentului Regulament, comisia de concurs are următoarele competenţe:
1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii la concurs;
2) decide admiterea/neadmiterea candidaţilor la concurs;
3) stabileşte lista candidaţilor admişi la concurs;
4) evaluează candidaţii;
5) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului şi le prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (angajatorului);
6) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
32. Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare candidat la concurs, pe panoul informativ şi/sau pagina web a organizatorului concursului.
33. Concursul se prelungeşte în cazul în care:
1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
2) a depus dosarul doar un singur candidat;
3) după examinarea dosarelor, nu poate fi admis nici un candidat;
34. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind concursul, cu plasarea anunţului repetat prin aceleaşi mijloace care au fost utilizate la plasarea anunţului iniţial.
35. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfăşura.
36. Decizia de numire în funcţie este emisă de către autoritatea cu competenţe legale de numire (consiliul comunal Chetrosu), după  soluţionarea tuturor contestaţiilor, în baza procesului verbal al  comisiei de concurs.

37.În cazul refuzului candidatului învingător de a încheia contractul pentru funcţia vacantă, fondatorul propune această funcţie următorului candidat din fișa sintetică a mediilor de concurs ale candidaților , care a obținut punctajul cel mai mare la probele concursului. În cazul în care unicul candidat participant la concurs refuză încheierea contractului, concursul se reia în conformitate cu procedura stabilită de prezentul Regulament.

                                   III.CONTESTAŢIILE

 1. Contestaţiile referitoare la concurs se depun de candidaţi în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de contestaţii.
  39. Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri numiţi prin Decizia consiliului comunal. Membrii comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii.
  40. Contestaţiile se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
  41. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată competentă.

Secretar                           E.Diacioc

 

                      Anexa nr. 1

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al căminului cultural

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Către Comisia de concurs pentru  organizarea şi desfăşurarea  concursului la ocuparea funcţiei de şef de birou al căminului cultural

             Prin prezenta, subsemnatul ____________________________________ solicit admiterea la concursul de ocupare a funcției de şef de birou al căminului cultural

La prezenta cerere, anexez următoarele documente:

1.copia actului de identitate (pag._________);

            2.copia/copiile actului/actelor de studii (pag._________);

           3.copia carnetului de muncă (pag._________);

           4.curriculum vitae (pag._________);

           5.cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere (pag._________);

           6.Plan de activitate pentru 5 ani (pag._________);.

 Data: _________________________

 ___________________________________

(semnătura)

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘĂ DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE

 Numele, prenumele candidatului ________________________________________

Nr.

criteriului

Criterii de evaluare Punctaj oferit
1. 1.1 Studii
Medii de specialitate
licență
licență + masterat
1.2 Perfecționare
managerială
altele relevante
2. Experiență profesională
2.1 managerială
2.2 în profilul instituției
2.3 de elaborare și gestiune a proiectelor comunitare/corporative sau a altor proiecte
3. Alte competențe și experiențe relevante funcției
3.1
Total

 Semnătura secretarului Comisiei                           _____________________

 

Anexa nr.3

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUĂ LĂ INTERVIU

Numele, prenumele membrului comisiei __________________________________

Nr. Nume, prenume candidat Evaluare proiect plan de dezvoltare a întreprinderii Punctaj mediu evaluare proiect plan de dezvoltare Evaluare nivel de manifestare criterii Punctaj mediu nivel manifestare criterii Suma (punctaj mediu proiect  + punctaj mediu criterii)
Contextul general Analiza SWOT Viziunea managerială Priorităţi

 

 

 

 

Planificare operaţional, analiză a costurilor și sursele de finanţare Abilităţile de comunicare Capacitatea de analiză şi sinteză Motivaţia candidatului  
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        

Semnătura membrului comisiei ____________________________

 

  Anexa nr.4

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘA DE EVALUARE INTEGRATĂ

 Numele, prenumele candidatului ________________________________________

Probele evaluate Membrii Comisiei de concurs Nume și prenume membri Punctaj individual

 

Semnătura membrului comisiei
Interviu Președinte
Secretar
Membru 1
Membru 2
Membru 3
 Punctaj mediu interviu
Curriculum vitae
Punctaj curriculum vitae
Punctaj final concurs[2]

Semnătura secretarului Comisiei               ______________________

 

Anexa nr.5

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘA SINTETICĂ

A MEDIILOR DE CONCURS ALE CANDIDAȚILOR

Numele și prenumele candidatului la concurs Punctaj final la concurs Locul Informații suplimentare în caz de egalitate de puncte

Semnătura Secretarului Comisiei               ________________________

 

Proiect de decizie 3/3

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

În temeiul art.6 alin.(1) pct.d), art.7 alin.(2) pct.a), pct.c), art.10 al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; conform Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aproba Regulamentul privind  activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”  (se anexează).

2.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi.

 

 REGULAMENT

privind activitatea Comisiei de cenzori

a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

I.Constituirea Comisiei de cenzori

 1. Regulamentul comisiei de cenzori al Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” (în continuare – Regulament) este întocmit în conformitate cu Legea RM privind administrația publică locală, precum și în baza Statutului Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” (în continuare – Întreprindere).
 2. Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către Fondator și exercită controlul activității economico-financiare a Întreprinderii.
 3. Membru al comisiei de cenzori poate fi orice persoană fizică, inclusiv reprezentanții Fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai autorităților administrației publice centrale, care corespund următoarelor cerințe:
 4. a) maturitate;
 5. b) capacitate;
 6. c) calificare în domeniul evidenței contabile, finanțelor, economiei și jurisprudenței;
 7. d) lipsa condamnării pentru infracțiune în privința patrimoniului;
 8. e) lipsa antecedentelor penale nestinse.
 9. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:
 10. a) conducătorul autorităţii publice locale;
  b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
  c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii municipale;
  d) membrul consiliului de administrare;
  e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
 11. f) alte persoane, dacă statutul Întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
 12. Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.
 13. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani.
 14. Componența comisiei de cenzori va fi constituită din 5 persoane.

8.La prima şedinţă a Comisiei de cenzori se aleg dintre membrii acesteia preşedintele şi secretarul comisiei.

II.Funcţionarea Comisiei de cenzori

 1. Comisia este independentă în activitatea sa şi se subordonează consiliului local Chetrosu, căruia îi prezintă raportul despre activitatea desfăşurată şi rezultatele controalelor efectuate.

10.Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activității economico-financiare a acesteia.

11.Atribuţiile Comisiei de cenzori:

 1. a) verifică periodic modul în care este gestionat patrimoniul Întreprinderii;
 2. b) verifică, în mod planificat sau pe neaşteptate, modul în care este ţinut registrul de casă şi sunt gestionate resursele băneşti ale Întreprinderii;
 3. c) verifică periodic modul în care sunt gestionate creanţele Întreprinderii precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei;
 4. d) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţei contabile de către personalul Întreprinderii, existenţa politicilor contabile aplicabile pentru anul respectiv, precum şi modul de actualizare a normelor şi procedurilor interne cu cadrul normativ;
 5. e) alte atribuţii prevăzute în Lege şi Statut.
 6. Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.
 7. Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea consiliului comunal Chetrosu, a administratorului sau a Consiliului de administrație efectuează controale inopinate ale activității Întreprinderii Municipale.
 8. Comisia de cenzori efectuează controale planificate ale activităţii Întreprinderii nu mai puţin de o dată în an şi controale extraordinare la solicitarea consiliului comunal, managerului Întreprinderii, precum şi din iniţiativă proprie.
 9. În urma controlului anual obligatoriu al activităţii financiar-administrative a Întreprinderii, Comisia întocmeşte raportul anual, care este prezentat pentru audiere şi aprobare consiliului local.
 10. În activitatea sa Comisia de cenzori nu poate interveni în activitatea operaţională a Întreprinderii, limita independenţa Întreprinderii, influenţa organele de conducere ale Întreprinderii în timpul exercitării funcţiilor lor.
 11. Organele de conducere ale Întreprinderii sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, precum şi să ofere explicaţii.
 12. Drepturile Comisiei de cenzori:
 13. a) de a primi de la organele de conducere ale Întreprinderii toate documentele solicitate, necesare pentru activitatea ei şi materialele, examinarea cărora corespunde obiectului controlului efectuat de Comisie. Documentele menţionate urmează să fie prezentate Comisiei în prima zi în cazul controlului planificat, sau în cazul controlului extraordinar, în ziua următoare după prezentarea solicitării;
 14. b) de a solicita de la organele de conducere ale Întreprinderii şi personalul Întreprinderii explicaţii privind obiectul controlului efectuat de Comisie;
 15. c) preşedintele Comisiei sau, după caz, un membru al Comisiei, dispune de dreptul de a participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului local Chetrosu.
 16. Responsabilităţile Comisiei de cenzori:
 17. a) de a evalua activitatea şi funcţionarea sistemului de control intern a Întreprinderii în vederea asigurării respectării legii şi reglementărilor interne aplicabile;
 18. b) de a examina rapoartele de control ale auditului intern şi extern, inclusiv recomandările acestuia şi modalităţile de implementare ale lor;
 19. c) de a conlucra cu auditorii externi;
 20. d) de a determina securitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate organelor de conducere a Întreprinderii şi utilizatorilor externi;
 21. e) de a elabora avize pentru conducere în vederea selectării auditului extern.
 22. Membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat.
 23. Membrii Comisiei poartă răspundere dacă:
 24. a) au ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a Întreprinderii, altă informaţie pe care au primit-o în conformitate cu Legea şi alte acte legislative;
 25. b) au difuzat intenţionat informaţie neveridică despre activitatea economico-financiară a Întreprinderii.

III.Regulile de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori

 1. Cu 5 zile înainte de data şedinţei, secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia Preşedintele Comisiei, transmite prin email tuturor membrilor Comisiei ordinea de zi a şedinţei. Propunerile membrilor Comisiei privind completarea ordinii de zi a şedinţei se iau în consideraţie de Preşedintele Comisiei, iar în caz de necesitate se pun la vot.
 2. Comunicarea dintre membrii Comisiei, precum şi dintre Comisie şi terţi se efectuează prin intermediul Secretarului Comisiei. În lipsa Secretarului Comisiei, comunicarea se efectuează prin intermediul Preşedintelui Comisiei.
 3. Şedinţele se desfăşoară la sediul Întreprinderii, de regulă, în mod închis.
 4. Comisia este în drept să declare şedinţa închisă, motivînd în acest sens hotărîrea sa.
 5. Şedinţa Comisiei este deliberativă, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
 6. Preşedintele Comisiei organizează activitatea curentă a Comisiei, prezintă şi semnează documentele emise din numele ei.
 7. În perioada dintre şedinţe, preşedintele Comisiei repartizează membrilor Comisiei sarcini spre executare, reieşind din principiul imparţialităţii, repartizării echilibrate şi ţinînd cont de competenţa, abilităţile, aportul şi agenda membrilor Comisiei.
 8. În caz de necesitate, la şedinţele Comisiei pot fi invitaţi specialişti pentru a se expune asupra întrebărilor din ordinea de zi.
 9. Şedinţele Comisiei sunt prezidate de Preşedintele Comisiei, iar în caz de lipsă a acestuia, de persoana desemnată de Preşedintele Comisiei.
 10. Pentru fiecare şedinţă sau activitate a Comisiei se întocmeşte un proces-verbal de către Secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată de preşedintele Comisie, în decurs de 10 zile de la data şedinţei.

Procesul-verbal se prezintă la şedinţa următoare a consiliului local Chetrosu.

 1. În procesul-verbal se indică obligatoriu:
 2. a) data ţinerii şedinţei ori efectuării activităţii;
 3. b) numele, prenumele membrilor prezenţi;
 4. c) şedinţa este sau nu deliberativă;
 5. d) ordinea de zi şi/ sau activitatea efectuată de membrii Comisiei;
 6. e) rezultatul votului exprimat;
 7. f) hotărîrea adoptată;
 8. g) semnatarii procesului-verbal.
 9. Procesele-verbale se semnează de către Preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, iar în lipsa ultimului de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă. Evidenţa şi păstrarea proceselor-verbale este obligaţia Secretarului Comisiei, iar în lipsa acestuia a Preşedintelui Comisiei.
 10. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin vot deschis, manifestat prin ridicarea mâinii.
 11. Hotărîrile se semnează de preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, în cazul prezenţei ultimului.
 12. Semnătura persoanelor responsabile se aplică pe fiecare pagină atît a procesuluiverbal, cît şi a hotărîrilor Comisiei (cînd acestea nu sînt încorporate în procesele verbale).
 13. Rapoartele Comisiei sunt valabile dacă sunt semnate de toţi membrii Comisiei participanţi la control.
 14. Membrii Comisiei care au opinie aparte privind unele prevederi şi concluzii, urmează sa o expună în document separat anexat la raportul/ procesul-verbal respectiv.
 15. În rapoartele Comisiei trebuie să fie reflectate:
 16. a) numele şi prenumele membrilor Comisiei, care au participat la control;
 17. b) motivele şi scopurile controlului;
 18. c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 19. d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi situaţiile financiare;
 20. e) aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii situaţiilor financiare cu cerinţele legislaţiei;
 21. f) informaţia despre faptele de încălcare a cerinţelor legislaţiei de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Întreprinderii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 22. g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului;
 23. h) anexe;
 24. i) alte date.
 25. Rapoartele emise de Comisie sunt prezentate Consiliului comunal Chetrosu cu scopul de a lua cunoştinţă şi a asigura îmbunătăţirea sistemelor de control intern, precum şi eliminării deficienţelor identificate.
 26. Rapoartele întocmite la cererea unor terţe persoane se prezintă solicitanţilor cît şi organelor de conducere Întreprinderii.
 27. Raportul anual este prezentat pentru audiere şi adoptare consiliului comunal Chetrosu.
 28. Documentele Comisiei de cenzori, şi anume: hotărîrile, procesele verbale, rapoartele întocmite în urma verificărilor efectuate, recomandările prezentate organelor de conducere a Întreprinderii, precum şi registrul proceselor verbale, se păstrează la sediul Întreprinderii, ele putînd fi consultate de cei interesaţi, cu aprobarea Preşedintelui Comisiei. Dispoziţii finale
 29. Fondurile necesare funcţionării Comisiei de cenzori (cheltuieli de transport, cazare, diurnele cenzorilor, alte cheltuieli necesare pentru funcţionarea tehnică materială a activităţii Comisiei) vor fi suportate de Întreprindere, potrivit devizului aprobat.
 30. Pentru activitatea depusă membrii Comisiei beneficiază de indemnizaţii, stabilite anual prin decizia consiliului local.
 31. Comisia de Cenzori va revizui cel puţin o dată în an prezentul Regulament şi va înainta către consiliul local, dacă e cazul, propuneri de ajustare la cadrul normativ în vigoare sau alinierii la cele mai bune practici.

47.Prezentelul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către consiliul comunal Chetrosu.

 

 Proiect de decizie 3/4

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

În temeiul art.6 alin.(1) pct.d), art.7 alin.(2) pct.a), pct.c), art.8 al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; conform Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se aproba Regulamentul privind  activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”  (se anexează).

2.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi.

 

REGULAMENT

privind activitatea Consiliului de administraţie

a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

 1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu” (în continuare – Întreprindere).

 1. Regulamentul determină competenţa, modul de desemnare şi activitate a Consiliului de administraţie al întreprinderii municipale (în continuare – Consiliul de administraţie).
 2. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare al Întreprinderii, care reprezintă interesele fondatorului şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Statutul Întreprinderii şi prevederile prezentului Regulament.
 3. Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de Fondator în număr de 5 (cinci) persoane. În componenţa Consiliului de administraţie pot intra reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. De asemenea, în componenţa Consiliului de administraţie pot intra specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept.
 4. Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator pe un termen/mandat de 4 (patru) ani. Desemnarea consiliului are loc doar o dată pe termenul mandatului respectiv, iar înlocuirea unui membru al consiliului, suplinirea locului vacant va constitui completare şi membrul Consiliului de administraţie care înlocuieşte/suplineşte poziţia de membru vacant, va fi desemnat pentru perioada rămasă pînă la expirarea mandatului întregului consiliu.
 5. Preşedintele Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator, sau dacă nu a fost nominalizat la data desemnării componenţei depline a Consiliului de administraţie, la propunerea membrilor Consiliului de administraţie, din numărul membrilor acestuia. Membrii Consiliul de administraţie propuşi din partea colectivului de muncă sînt aleşi la adunarea generală a colectivului de muncă.
 6. Membrii Consiliului de administraţie, pot alege un vice-preşedinte al consiliului de administraţie din rîndurile membrilor Consiliului care va exercita atribuţiile preşedintelui de administraţie în lipsa acestuia.
 7. Membru al Consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. Membru al Comisiei nu poate fi : a) conducătorul autorităţii publice centrale, membrii autorității deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei;  b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;    c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii de stat/municipale;   d) membrul comisiei de cenzori;    e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
 8. Membrii Consiliului de administraţie, conform legislaţiei, răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile cauzate în rezultatul îndeplinirii hotărîrilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, Statutul întreprinderii şi Regulamentul Consiliului de administraţie. Membrul Consiliului de administraţie care a votat împotriva unei astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţa respectivă şi care în termen de 7 (şapte) zile din momentul în care a aflat despre o astfel de decizie a înmînat preşedintelui Consiliului de administraţie protestul scris, faţă de decizia respectivă.
 9. Membrul Consiliului de administraţie poate fi scutit de reparaţia prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii, indicaţilor în scris ale autorităţii pe care o  reprezintă sau a acţionat în limetele unui risc normal de producţie sau gestiune.
 10. Consiliul de administraţie: a)aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii; b)ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii; c)soluţionează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea ei din ele; d)aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor; e)prezintă fondatorului raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare; f)adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator; g)prezintă fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea şi lichidarea Întreprinderii; h)propune fondatorului candidatura administratorului Întreprinderii; i)aprobă darile de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activităţii Întreprinderii; j)aprobă, la propunerea administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii; k)informează Fondatorul cu privire la repartizarea profitului net anual al Întreprinderii, l)decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii; m)examinează şi informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social.
 11. Conform statutului întreprinderii, Consiliului de administraţie poate avea şi alte atribuţii, care nu vin în contradicţie cu legislaţia.
 12. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua şedinţei. Şedinţele Consiliului de administraţie, în egală măsură pot fi convocate de către Administratorul Întreprinderii, conform aceleeaşi proceduri descrise în prezentul articol.
 13. Şedinţa Consiliului de administraţie se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă dacă statutul nu prevede cote mai mari de voturi. Şedinţa Consiliului de administraţie se consemnează în proces-verbal.
 14. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie se întocmeşte în termen de 10 zile de la data ţinerii şedinţei, în două exemplare, semnat de preşedinte şi secretarul Consiliului de Administraţie.
 15. Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfăşurată de administrator, conform contractului.
 16. Funcţiile secretarului Consiliului de administraţie sunt exercitate la decizia Consiliului de către unul din membrii Consiluilui.
 17. La şedinţele Consiliului de administraţiei poate fi invitat administratorul Întreprinderii, precum şi alte persoane, dar ele nu dispun de drept de vot.
 18. Pentru activitatea depusă membrii Comisiei beneficiază de indemnizaţii, stabilite anual prin decizia consiliului local.
 19. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de către consiliul comunal Chetrosu.

 

Proiect de decizie 3/5

Cu privire la amplasarea unui Monument de Comemorare şi amenajarea scuarului

În scopul creării condiţiilor pentru promovarea valorilor naţionale prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţiul public, având în vedere necesitatea instalării  unui monument pentru comemorarea locuitorilor satului Chetrosu decedaţi în diferite conflicte, conform prevederilor art.47 alin.(2) din Codul Funciar al R.Moldova; art.14 alin.(2) pct.a) al Legii nr.192 din 30.09.2011 monumentelor de for public; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art.14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, se  propune următorul proiect de decizie:

1.Se permite Asociației Obștești a băştinaşilor şi locuitorilor satului Chetrosu, r-l Anenii Noi „Împreună pentru Chetrosu” amplasarea și edificarea unui monument de comemorare a locuitorilor s.Chetrosu decedați în diferite conflicte cu amenajarea unui scuar pe terenul  proprietate publică a UAT Chetrosu, cu suprafața de 0,3310 ha în apropiere de Biserica „Sf.M.Mc.Dimitrie” din s.Chetrosu (conform schemei anexate).

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Proiect de decizie 3/6

Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare

Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de drum care urmează a fi reparate în anul 2019-2020, avînd în vedere că în componenţa comunei Chetrosu întră localităţile Chetrosu şi Todireşti, ţinînd cont de  divizarea geografică a localităţii Chetrosu în două regiuni: Chetrosu-Neamţ şi Chetrosu-Bîc, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, se  propune următorul proiect de decizie:

1.Se identifică şi se propune de a fi reparate următoarele străzi:

– în s.Chetrosu-Bîc strada Iazului;

-în s.Chetrosu-Neamţ strada Independenţei;

-în s.Todireşti strada Al.Donici.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Proiect de decizie 3/7

Cu privire la transmiterea în  administrare economică la Întreprinderea  Municipală  „Gospodăria Comunală Chetrosu” a sondei arteziene din s.Todireşti

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,   Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, în legătură cu necesitatea  transmiterii în gestiune economică a  patrimoniului  primăriei – sonda arteziană din s.Todireşti la Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”, se propune următorul proiect de decizie:

 1. Se transmite în administrare economică    la Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”  obiectul – sonda arteziană din s.Todireşti pe  termen  nedeterminat.
 2. Se instituie Comisia de predare-primire a bunului proprietate publică în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei:          L.Zalevschi, primar

Membrii comisiei:                 L.Brailean, contabil şef

A.Baciu, consilier

E.Morari, manager interimar ÎM”GC Chetrosu”

T.Camerzan, contabil şef la ÎM”GC Chetrosu”.

3.Bunul  transmis  să fie folosit  nemijlocit în conformitate cu statutul întreprinderii.

4.În caz de încetare a activităţii Întreprinderii, bunul  să fie returnat  factorilor de decizie corespunzători, în cazul dat primăriei com.Chetrosu, Anenii Noi, în stare bună şi funcţională.

5.Transmiterea, vînzarea sau darea în arendă la o altă persoană juridică şi/sau persoană

fizică a bunului  este interzisă.

6.Cheltuielile  pentru întreţinerea, reparaţiile curente, reparaţiile capitale  vor fi efectuate de către   Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”, fiind confirmate prin documente respective   şi prezentate  în evidenţa  contabilă a primăriei.

 1. Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama primarului L.Zalevschi.

 

Proiect de decizie 3/8

Cu privire la rezultatele inspectării financiare la Întreprinderea Municipală “Gospodăria Comunală Chetrosu” de către Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor al RM

Examinind prescripţia Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor RM cu privire la rezultatele  inspectării financiare complexe efectuate la ÎM Gospodăria Comunală Chetrosu pe perioada 01.01.2016 – 01.01.2019, în temeiul art.24 al Legii contabilităţii nr.ll3-XVI din 27.04.2007, art.36 alin.(3) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,  în temeiul art.l4 alin.2 lit.(z) al Legii nr.436 XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se  propune următorul proiect de decizie:

1.Se ia act de Prescripţia cu privire la rezultatele inspectării financiare a complexe efectuate la ÎM Gospodăria Comunală Chetrosu de către Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor RM(se anexează).

2.Se pune în seama d-nei L.Brailean, contabil şef al primăriei com.Chetrosu  de a informa Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor  despre prevederile prezentei decizii.

 

Proiect de decizie nr.3/9

Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare

a Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile  cu autonomie financiară, în conformitate cu Statutul ÎM „Gospodărie Comunală Chetrosu” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale  la 24.03.2009, conform art.14 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.06 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

 1.Se aprobă  statele de personal  şi schema de salarizare  la Întreprinderea Municipală  “Gospodărie  Comunală  Chetrosu” după cum urmează:

Nr.  d/o Titlul funcţiei Nr.de unităţi Coeficient de multiplicitate Coeficient de tarifare Coeficient de complexitate Salariul lunar de funcţie p/u 1 unitate Fondul de salarizare

lunar, lei

Taxe la salariu

23%+4,5%

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Manager general 1 2,85 1 1 7909 7909 2175 10084
2. Contabil şef 1 2,56 1 1 7104 7104 1954 9058
3. Casier 1 1,82 1 1 5051 5051 1389 6440
4. Controlor 2 1 1,1 1 3053 6105 1679 7784
5. Lăcătuş 4 1 1,3 1,3 4690 14069 3869 17938
6. Tractorist 1 1 1,35 1,3 4870 4870 1339 6209
7. Muncitor necalificat 1 1 1 1 2775 2775 763 3538
TOTAL 11       32676 45108 12405 57513

2.Se abrogă Decizia consiliului nr.5/17 din 04.12.2015 “Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală “Chetrosu” în redacţie nouă”

3.Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama primarului  L.Zalevschi.

 

Proiect de decizie nr.3/10

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se reduc alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 160000.00 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0921)P1P2(8804)P3(00201):învătămîntul gimnazial

Cod ECO 337110   procurarea materialelor de constructie       -160000 lei

2.Se majorează alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  160000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0921)P1P2(8804)P3(00201): învătămîntul gimnazial

Cod ECO 222500     – 160000 lei p/u servicii de reparatie curenta a cladirilor

3.Se distribute mijloace financiare bugetare din soldul disponibil la situatia din 01.01.2019 în suma de 90000lei la următoarea linie bugetară

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):gradiniţa Chetrosu

Cod ECO 311120         – 90000 lei p/u  reparatie capitală a clădirii

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

5.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

Anexe:

Anexa la proiect de decizie nr.5

Anexa la proiect de decizie nr.8 (2)

Anexa la proiect de decizie nr.8